Back

1. نصب نرم افزار “Zoom” برای شرکت در این وبینار ضروری است. علاوه بر نرم افزار ممکن است در هنگام ورود به “VPN” هم نیاز داشته باشید.
2. نرم افزار “Zoom” و “VPN” را می توانید با استفاده از لینکهایی که در پایین صفحه قرار داده شده است، نصب کنید.
3. در روز و ساعت تعیین شده وارد صفحه "conference hall" و سخنرانیها را مشاهده نمایید.
4. برای اطلاعات بیشتر در مورد برنامه کنگره به صفحه "agenda" از صفحه "sessions" در منو مراجعه کنید.
5. برای راهنمایی های مهم در مورد "امتیاز بازآموزی" به میز "ثبت نام" مراجعه کنید.
6. برای تماس با دبیرخانه اجرایی به صفحه "درباره ما" مراجعه کنید یا از ویجت "چت زنده" استفاده کنید.

Download Zoom Aplication

Download

Download

Download
Download

1. Installation of the “Zoom” application is necessary for participation in the webinar. You can install the “Zoom” application on your device using the download link at the bottom of the page.
2. As well as “zoom” application for participation in webinar VPN is needed. You can install VPN on your device using the download link at the bottom of the page.
3. On the appointed day and time enter the “Conference Hall” page and watch the lectures.
4. For more information about the Congress program See the “Agenda” page from the “Session” tab in the menu.
5. For important guidelines about the “CME Credit” see the “Registration” desk.
6. To contact the Executive Secretariat see the “About Us” page or use the “Live Chat” widget.

Download Zoom Aplication

Download

Download

Download
Download

Billboards